Vedtægter for Den selvejende institution
Dansk Musikskolesammenslutning

§1

Dansk Musikskolesammenslutning har til formål at fremme driften af og interessen for musik- og kulturskolearbejde i Danmark.

Sammenslutningen er en forening med eget sekretariat.

Sammenslutningen er medlem af Europæisk Musikskole Union, EMU.

§2

Sammenslutningen har bl.a. til opgave
• at virke til fremme af musik- og kulturskolearbejdet i Danmark,
• at fremme samarbejdet mellem musik- og kulturskolerne samt medvirke til løsning og koordinering af fælles opgaver
• at informere om musik- og kulturskolevirksomheden i Danmark,
• at medvirke i det nordiske/internationale musik- og kulturskolesamarbejde,
• at rådgive og bistå musik- og kulturskoler ved henvendelse til og forhandlinger med offentlige og private organer,
• at tilstræbe etableringen af et samarbejdsorgan mellem bestyrelse, Kommunernes Landsforening, Kunststyrelsen og andre organisationer/institutioner,
• at samarbejde med offentlige institutioner m.v. på musikundervisningens område samt med private institutioner, interesseorganisationer, foreninger m.v. på musik-og kulturskoleområdet,
• at samarbejde med relevante musikfaglige foreninger omkring foreningens faglige opgaver, f.eks. videreuddannelse og kurser m.v., at samarbejde tættest muligt med Kunststyrelsens musikskolekonsulent,
• at drive et landssekretariat med henblik på den administrative udførelse af arbejdsopgaver.

§3

Som medlem af sammenslutningen optages musik- og kulturskoler der virker i overensstemmelse med Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler.

 

§4

Udmeldelse af sammenslutningen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse herom til sammenslutningens sekretariat til en 1. januar.

 

§5

Sammenslutningen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser. Der påhviler ikke medlemmer, generalforsamling, bestyrelse eller sekretariat nogen personlig hæftelse for sammenslutningens forpligtelser.

 

§6

Sammenslutningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som be­står af op til 3 de­legerede fra hver musikskole udpeget af medlemsmusikskolens bestyrelse/nævn eller kompetente myndighed.

 

§7

Forud for generalforsamlingens afholdelse giver hver enkelt medlemsmusikskole bestyrelsen meddelelse om hvem delegationen består af.

De delegerede har hver en stemme.

Deltagere i sammenslutningens generalforsamlinger kan alene stemme ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes i ulige år senest ved udgangen af marts måned og indkaldes ved offentliggørelse på www.damusa.dk senest 1 mdr. før generalforsamlingens afholdelse

Dagsorden udsendes til medlemmerne inden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab for de foregående to år
  5. Godkendelse af budget for de kommende to år
  6. Fastsættelse af kontingent for de kommende to år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Forslag fra bestyrelsen
  9. Forslag fra medlemmerne
  10. Eventuelt

 

Medlemsfremsatte forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt fremsat overfor bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater, der ønsker at kandidere til valg, opfordres til skriftligt at tilkendegive dette over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra bestyrelsen skal udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

Der føres referat af generalforsamlingen. Referatet udsendes efterfølgende til samtlige medlemsmusikskoler.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når et flertal af bestyrelsen øn­sker det eller hvis mindst 1/3 af medlemsmusikskolerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Den skriftlige anmodning skal ledsages af et forslag til dagsorden.

Det påhviler herefter bestyrelsen snarest og senest 14 dage efter modta­gelsen af anmod­ningen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling un­der hensyntagen til de i § 7 nævn­te procedurer.

 

§9

DAMUSAs bestyrelse består af 9 medlemmer hvoraf de 8 vælges på generalforsamlingen og den sidste plads besættes af en lederrepræsentant der udpeges af Danske Musik- og kulturskolelederes bestyrelse.

De 8 valgte bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en fireårig periode ved forskudt valg og fordeles på flg. interessentgrupper:
– 5 brugerrepræsentanter
– 2 musikskolelærere
– 1 musikskoleleder

Pladserne besættes på skift, efter følgende turnus:
* 2 brugerrepræsentanter, 1 musikskolelærer og 1 musikskoleleder vælges ved samme generalforsamling,
* 3 brugerrepræsentanter, 1 musikskolelærer og ingen musikskoleleder vælges ved følgende generalforsamling

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Dersom et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem fra samme interessentgruppe frem til den kommende generalforsamling. Hvorefter pladsen besættes ved nyvalg, under hensyntagen til opretholdelse af ovenstående turnusordning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær dog således at formand og næstformand skal udpeges blandt bestyrelsens brugerrepræsentanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til musikskoler og andre samarbejdspartnere.

§10

Til sammenslutningen knyttes et sekretariat. Bestyrelsen ansætter en se­kretær, der funge­rer som bestyrelsens og sammenslutningens sekretær.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det fornødne personale.

 

§11

De med driften og sammenslutningen forbundne udgifter dækkes gennem medlemskontin­gent samt offentlige og private tilskud.

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 2 år ad gan­gen.

Det af en registreret revisor reviderede regnskab for hver 2-års regn­skabsperiode godken­des af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens budgetforslag for hver 2-års budgetperiode.

Bestyrelsen har kompetence til at godkende ændringer i budgettet inden for den af generalforsamlingen vedtagede budgetramme.

§12

Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved stemmeflerhed. Ved be­slutning om æn­dring af vedtægter eller opløsning af sammenslutningen krævedes dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§13

Eksklusion af en medlemsmusikskole kan finde sted, når den pågældende efter bestyrel­sens skøn har ageret i modstrid med sammenslutningens formål eller på anden måde age­ret illoyalt over for sammenslutningen eller medlemmer heraf.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal godkendes på den førstkom­mende ordinære generalforsamling under hensyntagen til de i § 7 nævnte procedurer.

 

§14

Beslutninger om ændringer af sammenslutningens vedtægter træffes af generalforsamlin­gen. Beslutningen kan dog tidligst træffes 3 uger efter at skriftligt forslag til vedtægtsæn­dringer er udsendt til samtlige medlemsmu­sikskoler. Beslutningen om opløsning af sam­menslutningen træffes af ge­neralforsamlingen.

Beslutning om opløsning kan alene træffes på en gene­ralforsamling indkaldt i henhold til de i § 8 nævnte regler, og kun såfremt en majoritet på 2/3 af de på denne generalforsamling personligt fremmødte ved afstemning tilkendegiver deres samtykke hertil betragtes sammenslut­ningen som opløst og bestyrel­sen vælger en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen.

Såfremt der efter afviklingen måtte være midler i behold skal disse anven­des til fremme af de i § 2 nævnte formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 11. marts 2017.

Share Button