Derfor DAMUSA

Hvorfor er der brug for DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning? Find nogle af argumenterne her.

”DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, er en uafhængig landsorganisation for de danske musik- og kulturskoler og repræsenterer i kraft af bestyrelsens sammensætning både skolernes brugere, ledere og lærere med en overvægt af brugerrepræsentanter, hvilket giver DAMUSA sin legitimitet som elevernes og forældrenes stemme i debatten.”
(DAMUSA)

”Vi repræsenterer alle sider af musikskolen. Lederne, lærerne og brugerne. En samlet indgang til musikskolen, og det er DAMUSAS styrke at stå på de tre ben. Der er mange organisationer i musiklivet, og flere spiller ind i forhold til musikskolen. DAMUSAs rolle er at sikre, at vi samler kræfterne og arbejder i samme retning. Vi har som DAMUSA en forpligtelse til og en mulighed for at forene kræfterne i det arbejde, der retter sig mod musikskolerne. I det øvrige samarbejde med musiklivet skal vi sætte fokus på musikskolerne og deres samspil med det øvrige musikliv. Også det internationale samarbejde er vigtigt. Og så er det helt afgørende, at vi som sammenslutning lytter til musikskolerne og forstår, hvordan vi bedst kan fremme sagen.”

(Klaus Lynbech, formand for bestyrelsen i DAMUSA)

”I DAMUSAs bestyrelse arbejder en række af musikskolernes brugere, lærere og ledere sammen for at fremme demokratiet og det frivillige engagement i kommunernes musik- og kulturskoler. Et flertal af landets musikskoler har stadig bestyrelser eller brugerråd, der kan anses som et udvidet demokrati i den enkelte institution, så brugere og borgere kan få indflydelse på deres skole. Musik- og kulturskolernes bestyrelser er uafhængige af politiske interesser, og de kan tale frit og dermed have et råderum i det politiske felt som interessehaver.”

(Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær i DAMUSA)

”DAMUSA er som repræsentant for musikskolens brugere uvurderlig for musikskolernes udvikling og rammesætning. Som virkelighedsnær sparringspartner i den lokale musikskolebestyrelse er brugerne i højeste grad med til at kvalificere de visioner, musikskolens faglige personale har, så de også kan få lavpraktisk indpas i børnenes og brugernes behov. Som lobbyist lokalt og på Christiansborg er DAMUS’s stemme afgørende som ikke faglig organisation. Som forældre/brugere repræsenterer DAMUSA minimum 250.000 vælgere ( forældre, bedsteforældre, kunder) og har derfor haft helt afgørende betydning for musikskolernes rammer med lovgivning, statstilskud og offentlig bevidsthed.
DAMUSA er en uvurderlig støtte for musikskolelederen og musikskolerne, hvis vi forstår at inddrage DAMUSA i nysgerrig dialog om musikskolernes udvikling.”

(Jens Bloch, leder af Kolding Musikskole og MGK Syd, tidligere generalsekretær i DAMUSA)

”DAMUSA er en vigtig organisation, hvor brugerne af musikskolen, forældrene og eleverne har en stemme. Dette er vigtigt for musikskolebevægelsen internt, men ikke mindst eksternt i forhold til det politiske lag. At være en brugerorganisation og talerør for op mod 100.000 medlemmer er en politisk magtfaktor i en anden vægtklasse, end hvis de ansatte og ledelserne via deres organisationer udtaler sig. Det giver en helt anden legitimitet over for de besluttende myndigheder. For hvem er det, musikskolen skal indrettes efter? Vi er til for brugerne – hvad enten det er vores elever, forældrene eller de øvrige borgere som er koncertgængere og sekundære brugere til musikskolens tilbud. Fra mit mangeårige arbejde for musikken landspolitisk ved jeg, at dette har en stor betydning. Det er ikke uproblematisk at organisere denne ”stemme”. Demokrati kan være vældig besværligt. Men det er altafgørende, at vi understøtter denne organisering, da det er et af musikskolernes stærkeste kort politisk set.”

(Edna Rasmussen, leder af Aabenraa Musikskole, tidligere medlem af blandt andet Statens Kunstråds Musikudvalg)

”Jo mere erfaring og bredde, jo stærkere. Det styrker musikskolerne at have en bred organisation. DAMUSA er en demokratisk organisation med mange forskellige brugere og et bredt bagland. Og den skal være en organisation, der ved noget om musikskolerne, og som også forstår musiklivet i sin helhed. DAMUSA har en stor vifte af erfaring og viden, der skal bruges og formidles, og det er en styrke, at vi har det nationale fokus.”

(Kristine Bjørg Markussen, musiklærer, medlem af DAMUSAs bestyrelse)

”Som selvstændig uafhængig organisation kan DAMUSA noget, de andre ikke kan, og er en uvurderlig samarbejdspartner, som stiller viden og indsigt til rådighed. DAMUSA er ikke bundet af for eksempel en faglig forening eller en ledelse med en bestemt farve, men er fri af politiske dagsordener og økonomiske interesser og kan derfor upåvirket repræsentere musikskoleeleverne. Det er dem, det handler om.”

(Peder Linneberg, medlem af DAMUSAs bestyrelse som forældrerepræsentant)

”I den enkelte musikskole er det vigtigt at have tæt kontakt mellem alle interessenter: Elever, lærere, ledelse, forældre, bestyrelse, skoler, musikaftagere, den kommunale administration og det politiske lag. Mange problemstillinger knytter sig til strukturelle elementer, som er fælles for næsten alle musikskoler. Det oplevede vi f.eks. med konsekvenserne af folkeskolereformen. For at opnå den fornødne tyngde i den offentlige debat og i forhold til landets politiske og administrative ledelse er det vigtigt, at vi som musikskoler kan arbejde sammen. Det er med til at legitimere vores fælles bidrag. DAMUSA er i kraft af den forholdsvist brede tilslutning og den høringsberettigede anerkendelse både det bedste talerør i den offentlige debat og en god repræsentant for musik- og kulturskolerne. DAMUSA har gode muligheder for at være med til at profilere musik- og kulturskolerne i det generelle mediebillede og dermed øge kendskabet blandt den brede offentlighed. Musik- og kulturskolerne har en meget vigtig rolle i dagens Danmark, og jo mere opmærksomhed vi kan skabe herom og jo mere faktuel viden vi kan formidle, desto bedre opbakning, rammer og vilkår kan vi skabe.”

(Per Bækgaard, formand bestyrelsen i Høje-Taastrup Musikskole)

”Jeg er ikke musiker, jeg er ikke musikskolelærer eller musikskoleleder. Jeg er en meget engageret forælder, der de sidste 11 år har oplevet musikskolen gennem mine børn – på godt og ondt. Jeg oplever, at DAMUSA samler alle tråde og på den måde arbejder for, at alle organisationer såvel som musikskoler får en stemme. I kraft af min egen rolle som forældrevalgt bestyrelsesformand for min lokale musikskole er det vigtigt at vide, at jeg har en organisation bag mig, hvor jeg kan få sparring. DAMUSA har desuden en vigtig stemme internationalt.”

(Hanne Panduro-Hess, forældrerepræsentant i DAMUSAs bestyrelse, formand for bestyrelsen i Gladsaxe Musik- og Billedskole)

Share Button