Interview med bestyrelsesmedlem: ”Jeg håber, der på sigt kan etableres en fælles overordnet organisation, som kan repræsentere musikskolernes interesser – både det faglige og det mere samfundsmæssige,” siger Jens Bloch, musikskolechef i Kolding.

Af Martin Blom Hansen

I foråret 2017 bringer vi korte interviews med medlemmer af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad der er vigtigt at arbejde for på musikskoleområdet og i det musikpolitiske felt.

Jens Bloch er medlem af DAMUSAs bestyrelse (marts 2017) og er udpeget af bestyrelsen i Danske Musikskole- og Kulturskoleledere, DMKL. Han er musikskolechef på Kolding Musikskole og i øvrigt tidligere generalsekretær i DAMUSA.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”Jeg er udpeget af DMKLs bestyrelse. En opgave jeg påtager mig med stor fornøjelse. DAMUSA har en central rolle i udviklingen af de danske musikskoler både nu og historisk. Som brugerorganisation har man en enestående mulighed for at få indflydelse også i forhold til det forvaltningsmæssige og politiske niveau. Det er efter min opfattelse DAMUSAs fortjeneste, at vi har så stærke musikskoler landet over, og at de er forankret på den måde, de er – også lovgivningsmæssigt. Det ville helt sikkert ikke være sket, uden at DAMUSA både lokalt og nationalt har talt musikskolernes sag. Man lytter til DAMUSA i det politiske miljø.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”Vores berøringsflade som musikskoler er i den grad blevet udvidet. Vi arbejder meget mere ud af huset og har mange samarbejdspartnere. Retningslinjerne for musikskolerne indebærer som bekendt ikke længere, at der skal være bestyrelser i musikskolerne. Det er ærgerligt for vores demokratiske tilgang til at drive musikskolevirksomhed. Den enestående position, en bestyrelse nyder i forhold til at kunne bakke op omkring musikskolerne også i krisetider og det, at man har en bestyrelse, som rent faktisk kan tale uden om forvaltningen og det politiske niveau i modsætning til musikskolelederen, ser jeg som sundt og demokratisk. I vores egen musikskole i Kolding diskuterer vi, hvordan vi kan kvalificere bestyrelsesarbejdet endnu mere. Kan vi udvide bestyrelsen? Skal vi have et rådgivningsråd eller advicery board eller noget andet? Det vigtige er den demokratiske proces og at have interessenter, som kan spejle udviklingstiltag, inden man sætter noget nyt i søen. Forældre, støtteforening, folkeskoleområdet, elever, lærere – og man kan sagtens forestille sig, at uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, gymnasier, efterskoler og kulturinstitutioner også kunne være med i et advisery board.”

Hvordan forestiller du dig det omsat til DAMUSA på landsplan?

”Jeg håber, at der på sigt kan etableres en fælles interessevaretagelse i en organisation måske i stil med den norske model. Det vil sige hvor både ledelse, ansatte, det forvaltningsmæssige og politiske niveau og alle de interesseorganisationer, der måtte være – herunder forældre og elever og samarbejdspartnere – kan samles. Det vil være en eller anden form for paraplyorganisation, som kan repræsentere musikskolernes interesser – både det faglige og det samfundsmæssige.”

Hvad er det vigtige lige nu med den fremtidige struktur på det organisatoriske område?

”I den aktuelle proces, DAMUSA er i gang med om en bredere organisation og øget samarbejde med DMKL, er det vigtigt, at vi lytter til hinanden og er åbne over for løsninger. Vi skal tænke inkluderende i forhold til hinanden og give rum til varetagelse af interesser, der nu er, så vi får udnyttet alle de gode kræfter og energier. Begge foreninger er stærke hver især, og kan vi finde ud af at skabe én enhed, vil vi alt andet lige komme til at stå stærkere, end hvis vi ender med at eksludere den ene part. Det ville være dumt og uhensigtsmæssigt for den position, de danske musikskoler skal have fremadrettet.”

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button