En ny landsorganisation for de danske musik- og kulturskoler ser dagens lys ved indgangen til 2019, og DAMUSA bliver opløst. Foreningen overdrager – sammen med DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere, som også lukker ned – fra og med 1. januar 2019 ansvaret for interessevaretagelse af området til den nye forening, Danske Musik- og Kulturskoler. Dermed slutter DAMUSAs 24 år lange arbejde som interesseorganisation for musikskolerne.

Den nye landsorganisation bygger på et bredt regionalt fundament via de regionale samråd for musik- og kulturskolerne. Ved at forankre brugerinddragelsen regionalt, håber vi på at styrke de demokratiske processer tættere på de lokale bestyrelser og brugerråd. Jeg vil opfordre til, at alle med interesse for område vil tage kontakt til den lokale skoles bestyrelse eller leder og høre mere om mulighederne for indflydelse både lokalt og nationalt.

Medlemmerne i den nye landsorganisation er i udgangspunktet de musik- og kulturskoler, som modtager økonomisk bidrag fra staten via musikloven. På sigt vil det være interessant og også oplagt, at andre typer musik-, billed- og kulturskoler kan blive medlemmer. Det vigtige er at arbejde for en bred interessevaretagelse af børns møde med forskellige musiske og kreative udtryksformer.

Gennem mange år har DAMUSA været musikskolernes og ikke mindst musikskoleelevernes talerør. DAMUSA har haft en majoritet af brugerrepræsentanter i bestyrelsen, og det har været en stor styrke og givet høj troværdighed. For dermed har DAMUSA repræsenteret ikke blot musik- og kulturskolerne som institutioner, men i lige så høj grad alle de mange tusinde børn, som året igennem bruger og møder musik- og kulturskolerne, hvad enten det er som instrumentalelever, korsanger, bandmusikere eller på andre måder. DAMUSA har haft et meget stort netværk og en bred kontaktflade til det politiske niveau – både kommunalt og nationalt – og har været høringspart i mange lovforslag og lovændringer i både Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Inddragelsen af brugerne har altid været en hjørnesten i DAMUSA. Jeg håber, brugerne vil benytte sig af muligheden for at præge arbejdet i den nye landsorganisation. I Danske Musik- og Kulturskoler sker inddragelsen af brugere og andre interessenter via de fem regionale samråd, hvor der foregår valg til landsorganisationens bestyrelse. Her er også elever, forældre og andre interessenter valgbare på linje med musik- og kulturskolelederne. Formandsposten besættes for to år ad gangen og vælges blandt kandidater med tilknytning til en medlemsskole. Se mere i foreningens vedtægter.

Jeg vil på vegne af DAMUSA gerne takke alle, der i gennem årene har arbejdet i og for DAMUSA. Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne og tak til samarbejdspartnere og myndighedsrepræsentanter gennem årene. Også tak til de fire generalsekretærer, der har løftet en stor opgave i DAMUSAs sekretariat: Arne Gaardsted Jørgensen, Jens Bloch, Poul Thunbo og Nina Ulf Jørgensen.

Fire generalsekretærer genne tiden i DAMUSA (fra venstre): Nina Ulf Jørgensen, Poul Thunbo, Jens Bloch og Arne Gaardsted Jørgensen.

Beslutningen om at nedlægge DAMUSA og etablere en ny samlende landsorganisation er en naturlig følge af flere års debat om en ny organisatorisk struktur. Herfra skal lyde en stor tak til DAMUSAs medlemsskoler for deres opbakning og vilje til dialog, så den fremtidige interessevaretagelse har kunnet lykkes.

Danske Musik- og Kulturskoler vil for fremtiden være den vigtige stemme for vores område, og mit håb er, at alle gode kræfter vil bakke op og være med til at fremme arbejdet for at sikre rammerne for musik- og kulturskolerne.

Jeg fortsætter arbejdet for musik- og kulturskolerne ved at indgå i den kommende midlertidige bestyrelse.

Glædelig jul og godt nytår!

Bjarne Kaspersen Hansen, formand for bestyrelsen i DAMUSA

Share Button